HetOrganigram

Organigram

  • Het hoogste gezag binnen de vereniging is de ledenvergadering (ALV). De ledenvergadering benoemt en déchargeert bestuursleden, stelt de jaarrekening en begroting vast en kiest de Kascommissie, de Commissie van Beroep en de Beroepscommissie Doping. Dit zijn de ‘verenigingscommissies’.
  • Atletencommissie wordt gekozen door actieve atleten.Het bestuur houdt zich bezig met visie, strategie en beleid middels het formeel vaststellen beleids- en jaarplannen. Het wordt daarbij geadviseerd door de ‘bestuurscommissies’ zoals de Topsport- en Atletencommissie. Het bestuur heeft aan de ‘mandaatscommissie’ Sanctiecommissie Doping het sanctiebeleid bij dopinggevallen gedelegeerd.
  • De commissarissen bobslee, skeleton en rodel zijn binnen het bestuur verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van beleid en bewaken uit dien hoofde de uitvoering van vastgestelde topsportbeleidsplannen. In geval van besluiten die buiten het mandaat van de topsportcoördinator vallen, alsmede in geval van in gebreke blijven van de topsportcoördinator krijgen de commissarissen een operationele taak.
  • Het bestuur rapporteert aan de ledenvergadering.
  • Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding. Deze geeft op basis van de jaarplannen delen van zijn taak in mandaat aan de topsportcoördinator. De voorzitter is formeel leidinggevende aan de stafleden. Het dagelijks bestuur rapporteert aan het bestuur.
  • De topsportcommissie is een adviesorgaan van de vereniging. In die hoedanigheid voorziet de topsportcommissie het bestuur en de topsportcoördinator gevraagd dan wel ongevraagd van advies
  • De atletencommissie dient de communicatie tussen atleten enerzijds en de topsportcommissaris en het bestuur anderzijds. De atletencommissie voorziet de topsportcoördinator en het bestuur gevraagd dan wel ongevraagd van advies.